Šta se podrazumjeva pod garantnim rokom?

Prodavac garantira da proizvodi do roka predaje kupcu posjeduju dogovorenu kvalitetu i da su bez nedostataka kao i da se mogu koristiti  za deklariranu namjenu, sukladno uputama proizvođaća. 

Kupac je prilikom prijema naručenih proizvoda pregledao pošiljku da li  je potpuna i da li ima vidljivih nedostataka. 

Ukoliko kupac utvrdi neki skriveni nedostatak isti će biti otklonjen u garantnom roku. 

Garantni rok traje dvanaest mjeseci za robu čija je MP cijena 70,- i više KM  i počinje sa danom predaje robe kupcu. 

Garantni rok može da iznosi i duže ukoliko dobavljač to nama odobri. Dužina garantnog roka  je navedena u garntnom listu.

U slučaju da je proizvod isporučen sa nedostatkom , kupac može dobiti  novi proizvod ili da mu se izvrši popravka istog. Ukoliko i nakon druge popravke ne otkloni se isti kvar kupac ima pravo na smanjenje cijene proizvoda ili na povrat sredstava. 

Od reklamacije su izuzeti nedostaci koji su prouzrokovani nestručnim rukovanjem, ili prekomjernim korištenjem uređaja.